Prirodoslovni odjel

Odjel obuhvaća geološku, mineralošku, petrografsku, ornitološku, zoološko/lovačku te sličnu građu kao dio prirodoslovne baštine našičkog kraja.

U okviru ovoga odjela utemeljuju se sljedeće zbirke:

Lovačka zbirka

Zbirka fosila

Zbirka stijena i minerala